Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI PAPIESKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW KOŚCIELNYCH

§ 1

Regulamin korzystania z czytelni Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z materiałów archiwalnych i bibliotecznych Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych (zwanego dalej „Instytutem”).

§ 2

 1. Korzystanie z materiałów Instytutu jest bezpłatne. Użytkownik przedstawia dokument tożsamości i list polecający.
 2. Osoba przystępująca do korzystania z materiałów Instytutu wypełnia Zgłoszenie użytkownika (zwane dalej „Zgłoszeniem”), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Obejmuje ono dane użytkownika, charakterystykę zamierzonych poszukiwań, zobowiązanie użytkownika do ochrony informacji w odniesieniu do archiwaliów o dostępności prawnie chronionej oraz klauzulę informacyjną RODO. Jest dostępne w czytelni i na stronie internetowej Instytutu.
 3. W przypadku zamiaru korzystania z archiwaliów zawierających dane prawnie chronione Instytut może dodatkowo zażądać złożenia przez użytkownika wyjaśnień, oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie posiadania uprawnień do zapoznania się z treścią tego typu archiwaliów (w tym pisemnej rekomendacji od opiekuna naukowego).
 4. Podanie w Zgłoszeniu informacji niezbędnych dla bieżącego zarządzania udostępnianiem materiałów Instytutu jest obowiązkowe.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zaktualizować dane wpisane w Zgłoszeniu, podając datę modyfikacji.
 6. Zgłoszenie jest ważne w roku kalendarzowym, w którym zostało wypełnione.

§ 3

 1. Materiały Instytutu udostępnia się w czytelni od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-12.00 i 16.00-18.30.
 2. Informacje o materiałach archiwalnych, niezbędne do złożenia zamówienia, użytkownik wyszukuje samodzielnie mając do dyspozycji pomoce ewidencyjno-informacyjne (spis zespołów, inwentarze).
 3. Materiały Instytutu udostępniane są na podstawie Zamówienia użytkownika (rewersu), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Dostępny jest on w czytelni i na stronie internetowej Instytutu.
 4. Zamówienia wypełnia się osobno dla każdej jednostki archiwalnej oraz pozycji bibliotecznej.
 5. Użytkownik może zamówić jednorazowo 3 jednostki archiwalne i 3 pozycje biblioteczne.
 6. Materiały zdygitalizowane udostępnia się jedynie w postaci kopii cyfrowych. Korzystanie z oryginałów wymaga zgody Rektora Instytutu.
 7. Po każdorazowym zakończeniu pracy korzystający z materiałów Instytutu przekazuje je dyżurującemu, z dyspozycją ich zwrotu do magazynu lub zachowania w depozycie czytelni.

§ 4

 1. Użytkownika obowiązuje wyjątkowa troska i dbałość o udostępnione mu materiały.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu materiałów w należytym porządku, nie ingerując w wewnętrzny układ.
 3. Korzystanie z niektórych materiałów wymaga używania rękawic ochronnych, które zapewnia Instytut.
 4. Zabronione jest:
  1. wynoszenie z czytelni jakichkolwiek materiałów,
  2. spożywanie napojów i pożywienia na terenie czytelni.

§ 5

 1. Użytkownik może nieodpłatnie wykonać kopie cyfrowe materiałów Instytutu posługując się własnym sprzętem za zgodą i pod kontrolą wyznaczonej przez Instytut osoby, z zastrzeżeniem, że samodzielne kopiowanie:
  1. jest dopuszczalne w zakresie niekomercyjnego użytku osobistego, w szczególności dla wspierania pracy badawczej użytkownika i nie ma na celu uzyskania reprodukcji o szczególnych cechach jakościowych, zwłaszcza do celów publicystycznych i wydawniczych,
  2. jest prowadzone przy użyciu aparatu fotograficznego w trybie cichym, bez stosowania statywu i dodatkowego oświetlenia, bez ingerowania w układ i formę materiałów,
  3. nie może być przesłanką do udostępniania oryginałów materiałów archiwalnych posiadających reprodukcje,
  4. nie powoduje dodatkowego ryzyka naruszenia wolności i praw osób, których dane znajdują się w materiałach archiwalnych.
  5. użytkownik przekazuje Instytutowi kopie wykonanych reprodukcji.

§ 6

 1. Na prośbę użytkownika zainteresowanego publikacją lub prezentacją reprodukcji materiałów archiwalnych Instytut może udostępnić kopie wysokiej rozdzielczości.
 2. Warunkiem publikacji lub prezentacji ilustracji poszczególnych archiwaliów pochodzących z zasobu Instytutu jest zamieszczenie informacji wg wzoru: „Z zasobu Archiwum Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, sygn. …”
 3. Przy publikowaniu większej ilości ilustracji materiałów archiwalnych wymagana jest dodatkowa umowa wydawnicza.
 4. Publikacja edycji tekstu archiwaliów Instytutu wymaga zgody Rektora.
 5. Autor jest zobowiązany do dostarczenia jednego egzemplarza publikacji, w której wykorzystał materiały archiwalne Instytutu.

§ 7

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2019 roku.

 

Skip to content