Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]

Publikacje o. Hieronima Fokcińskiego SJ


1971
 

001      – Śmierć O. Eugeniusza Reczka w Rzymie. (La morte di padre Eugenio Reczek a Roma). “Komunikaty5:1971 n.3(37) s. 4-8. Warszawa.

1973

002      – W sprawie odtworzenia średniowiecznej sieci parafialnej w diecezji poznańskiej. (A proposito della ricostruzione della rete parochiale di medioevo della diocesi di Poznań). “Roczniki Humanistyczne” 21(1973) s.119-139. Lublin.

003      -Rec. “Analecta Cracoviensia” 1971, t.3. « Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Teologi! i Filozofii Chrześcijańskiej4(1973) s.149-152. Roma. [idem  1974 nr 005]

004 –    Papieski Instytut Studiów Kościelnych – Rzym, Punkt Informacyjny Warszawa. (Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici a Roma, Centro d’Informazione a Varsavia). Roma 1973 s.6.

1974

005      – Wydawnictwa Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. (Le pubblicazioni del Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici). “Przeglqd Powszechny1974, n.6 s.25-26. Londyn.

 -Rec. “Analecta Cracoviensia” 1971, t. 3. « Collectanea Theologica44(1974) s.238-240. Warszawa.  [Idem 1973 nr 3].

 

1975 

006      – Stan i perspektywy informacji źródłoznawczej o polonikach archiwalnych we Włoszech. (La situazione e le prospettive del­l’informazione archivistico-storica sul polonica in Italia). “Kwartalnik Historyczny82(1975) s.811-820. Warszawa.

007      –   Rec. Ruiny które ożyły.“Ks. W. Szetelnicki, Odbudowa kościołów w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1972”. (La ricostruzione delle chiese nell’archidiocesi di Wrocław negli anni 1945-1972). Ed. Hosianum. Roma 1975. „Duszpasterz Polski Zagranicą117(1975) n.4) s.452- 454. Roma. [pomyłkowo: Stanisław Fokierski].

 1976 

008      – W dziesiątą rocznicę obrad Soboru Watykańskiego II. (Nel decimo anniversario del Concilio Vaticano TI). “Przegląd Powszechny1976 n.3-4 s.15-16. Londyn.

Idem. „Wiadomości Diecezjalne Łòdzki50(1976)  n.1-2 s.16-19.

009      – Istituto Pontificio degli Studi Ecclesiastici. “Studia Źródłoznawcze20:1976 s.284-286. Warszawa.

010      – List z Rzymu. Relacja o obchodach dziesiątej rocznicy Soboru Watykańskiego II. (Lettera da Roma una relazione sulle celebrazioni del decimo anniversario del Concilio Vaticano II. “Przewodnik Katolicki16(1976) n.14. Poznań.

011      – Powstanie i dzialalność Papieskiego Instytutu Studiòw Kościelnych w Rzymie. (La nascita e l’attività del Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici a Roma). “Informationes”. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiòw Kościelnych. Rzym-Warszawa 1(1976) s.8-13.

012      – Archivum Secretum Vaticanum. Opis zasobu archiwalnego, schemat układu, i wykaz nazw. (L’Archivio Segreto Vaticano. Descrizione della raccolta, schema dell’ordine, indice delle denominazioni). “Informationes1(1976) s.15-51. Roma. (Współautor)

013      – Uwagi na temat cytowania niektórych serii ASV w najnowszych opracowaniach polskich. (Osservazioni sul modo di citare alcune serie dell’Archivio Segreto Vaticano nelle più recenti pubblicazioni polacche). (Informationes) nr 1(1976) s.52-55. Roma.

014      – Procesy informacyjne w Kurii Rzymskiej przed nadaniem wyższych beneficjòw kościelnych do początków XVI wieku. (Processi informativi nella Curia Romana prima di concedere i benefici ecclesiastici maggiori fino all’inizio del XVI secolo).

Informationes1(1976) s.74-85. Roma.

015      – Sprawozdanie z działalności Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie za rok 1975. (L’attività del Pontificio IstiLuto di Studi Ecclesiastici nel 1975).„Informationes1:1975 s.93-98. Roma.

1977

016      – Papieski Instytut Studiòw Kościelnych. (Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici). “Tygodnik Powszechny1977 n.5. Kraków.

1978

017      –  Blaise Pascal – dylemat wiary i nauki. (B. Pascal -dilemma della fede e della scienza). Przegląd Powszechny 1978 n.12 s.8-12. Londyn.

018      – Papieski Instytut Studiòw Kościelnych w Rzymie (Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici a Roma Comunicato sull’attività del Centro d’Informazione a Varsavia). Słowo Powszechne 3 III1978. (Komunikat o działalności Punktu Informacyjnego w Warszawie). Warszawa.

1980

019      – Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici Polacco. Guida alle raccolte fotografiche di Roma. Roma 1980 s.101—108.

020      – Le relazioni concistoriali nel cinquecento. “Archivum Historiae Pontificiae 18(1980) s.211-261. Roma.

021      – Biblioteca Apostolica Vaticana. “Informa tiones” 2(1980) s.7-27. (Wspòłautor) Roma.

022      – Udział kardynała protektora w nadawaniu wyższych godności kościelnych w Kurii Rzymskiej w XVI wieku. (Partecipazione del cardinale protettore nel conferire benefici ecclesiastici maggiori nella Curia Romana nel sec. XVI). “Informationes2(980) s.55-71. Roma.

023      – Rec. Le Saint Siège et la situation religieuse en Pologne et dans les Pays Baltes 1939—1945. Città del Vaticano1967. “Informationes 2(1980) s.89-97.  Roma.

024      – Rec. “Archivum Historiae Pontificiae” t.14, 15. “Informationes” 2(1980) s.100-107. Roma.

025      – Z działalności Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie w latach 1976-1979. (Dall’attività dell’Istituto di Studi Ecclesiastici negli anni 1976-1979).” Informationes” 2(1980) s.113-122. Roma.

1981

026      – Udział kard. Hozjusza w konsystorzach papieskich w latach 1569-1579.(Partecipazione del card. Hosio nei consistori papali negli anni 1569-1579). “Studia Warmińskie18(1981) s.21-98. Olsztyn. (druk 1983).

027      – Conferimento dei benefici ecclesiastici maggiori nella Curia Romana fino alla fondazione della Congregazione Concistoriale.”Rivista di storia della Chiesa in Italia” 35(1981) n.2 s.334-354.Roma.

028      – Rec. “H.D.Wojtyska CP, Papiestwo -Polska 1548—1563. Dyplo­macja”.(Il Papato e la Polonia 1548-1563). Lublin 1977. “Rivista di storia della Chiesa in Italia 35(1981) n.2 s.530-531.

029      – Rec. Wybór, który cieszy i żenuje.“St. Kosiński, A.Hlond kard. Daj mi dusze. Wybòr pism i przemòwień1897—1948”. (Dà mi le anime. Scelta di scritti e di discorsi). Łódź 1979. “Przegląd Powszechny 1981 n.6 s.12-15. Londyn.

030      – Un centro scientifico-culturale polacco a Roma. Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici. “L’Osservatore Romano121(1981) n.51 p.6, del 2-3 marzo.Roma.

031      – Możliwości ujęć pluralistycznych na podstawie kwerend w zbiorach watykańskich. (Possibilità delle concezioni pluralistiche sulla base delle ricerche negli archivi vaticani). “Polska w Europie31(981) n.9 s.12-13. Roma.

1982 

032      – Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. (Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici a Roma). “Kronika Rzymska1982 n.2, s.24-27. Roma.

033      – Un centro scientifico-culturale polacco a Roma fondato dal P.Reczek SI. “Societas31(982) n.6, p.122-124. Napoli.

034      – Z kroniki Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. (Dalla cronaca del Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici). “Kronika Rzymska1982 n.4 s.29. Roma.

1983

035      – Wspomnienie o Zofii Olszamowskiej-Skowrońkiej. (Ricordo di Zofia -Olszamowska-Skowrońska). „Kronika Rzymska1983 n.2(10) s.13-15.      Roma.

036      – Św. Wojciech – u początków wiary i państwowości polskiej. (San Adalberto – agli albori della fede e dell’organizazione statale in Polonia), “Kronika Rzymska1983 n.16, s.15-17. Roma.

037      – Wspomnienie o śp. Zofii Olszamowskiej-Skowrońskiej.(Riccordo di  buona memoria Zofia Olszamowska-Skowrońska „Narodowiec” 27 VII 1983.  Lens

–  ibidem w: Świadectwa-Testimonianze. T.II W kręgu kultury i sztuki. Rozmowy Ewy Prządki z Polakami we Włoszech. Rzym 2002 s.317-320.

038      – Znawczyni dziejów Kościoła w Polsce XIX wieku. Wspomnienie o śp. Zofii Olszamowskiej-Skowrońskiej (La conositrice della storia della Chiesa nel XIX secolo). „Słowo Powszechne 5 VII 1983 s.5.

039      – Tysiąc lat od konsekracji św. Wojciecha (Mille anni dalla consecrazione del santo Wojciech –Adalberto). “Kronika Rzymska” 1983 n. 18 s.15  Roma.

1984

040      – Papieski Instytut Studiòw Kościelnych. Zarys działalności. (Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici. Delineamento dell’atti­vità). “Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie”26(182/83) s.130-131. Londyn. (druk 1984).

041      –  W ogniu walki tworzyli ojczystąpieśń. (Nel fervore della lotta creavano la storia   patria). “Kronika Rzynska1984 n.24, s.20-23. Roma.

042      – Z działalności Instytutu w latach 1980-1982. (L’attività dell’Istituto 1980-1982) „Informationes” 3(1984) s.123-131. Roma

043      – Sprawozdanie z działalności za rok 1983/84. (Relazione sull’attività nel 1983/84). “Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie” 27(1984) s.160-164. Londyn.

1985

044      – [Wprowadzenie] w: Materiały do bibliografii publikacji polskich we Włoszech za rok 1983 (Gli materiali per la bibliografia delle pubblicazioni polacche in Italia del anno 1983), s.I-II. Dodatek do „Kroniki Rzymskiej” (Appendice di Kronika Rzymska) (1985 N.32)

045      – Działalność Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie w roku 1984. (L’attività PISE nel 1984), “Komunikaty” 1985 n. 7-9, s. 7-10.  Warszawa.

046      – Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie w roku 1984.(PISE a Roma nel 1984) „Gazeta Niedzielna”37(1985)  10 II s. 3, 7.  Londyn.

047      – Sprawozdanie z działalności za rok 1984/85. (Relazione sull’attività nel 1984/85). “Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie” 28(1984/85) s. 122-127. Londyn.

048      – Działalność Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie w roku 1984.

            (L’attività PISE nel anno 1984).”Komunikaty” 7-9 1985 s. 7-10. Warszawa.

049      – Moje wersje encykliki w: “Encyklika Slavorum Apostoli Ojca Świętego Jana Pawla II …” Libreria Editrice Vaticana 1985.

1986

050       – Problemy Polakòw w Sowietach, (Problemi dei Polacchi nell’Unione Sovietica). „Dziennik Polski47(1986) n.90. Londyn.

051       – Z działalności Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie w roku 1985.

             (L’attività PISE nel anno 1985). Kronika Rzymska” n. 43(1986) s. 9-11. Rzym.

052       – Z działalności Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie. (L’attivita PISE in Roma) “Kronika Rzymska” 1986 Nr. 44-46 s. 24-25. Rzym

053       – Z działalności Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. (L’attività del PISE). “Kronika Rzymska1986 n.49—50 s.33—34.

054       – Sprawozdanie z działalnoścj za rok 1985/86. (Relazione sull’attività nel 1985/86). „Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie29(985/86) s.180—184. Londyn.

055       – <Avvisi> come fonte di notizie sul contributo del Polacchi nelle liberazione di Vienna nel diario di Carlo Cartari. w: “Est Europa” vol. 2 Udine 1986 s. 197-205.

056       – Z dzialalności Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie w roku 1985

             (L’attività PISE nel 1985) “Narodowiec” 77(1986) nr 83  z 4.IX s.4-5. Lens

057       – Rzymskie obchody uroczystości 800-lecia chrześcijaństwa na Łotwie. (Le celebrazioni romane dell’anniversario di 800 anni della cristianizzazione della Liettonia).””Gazeta Niedzielna” 30 XI 1986 s. 5   Londyn.

058       – [Wprowadzenie]  Publikacje Polaków przebywających we Włoszech. Materiały do bibliografii za rok 1984 i uzupełnienia za 1983 (Gli materiali per la bibliografia delle pubblicazioni polacche in Italia „Kronika Rzymska”del 1983) N. 43. Dodatek do Kroniki Rzymskiej (Appendice di KronikaRzymska).1986 s.I-II.

1987

059       – 800-lecie chrześcijaństwa na Łotwie. (800 anni del cristianesimo in Lettonia). (Nowy Dziennik” – Przeglqd Polski. Tygodniowy Dodatek Społeczno-literacki  26 Il 1987,s.3,15. New York.

060      – Z działalności Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. (L’attività del PISE). “Kronika Rzymska1987 n.57-58 s.12-13. Roma.

061      – Osiągnięcia i postulaty w zakresie poszukiwań i publikacjj poloników ze zbiorów Stolicy Apostolskiej w powojennym czter­dziestoleciu. (Risultati e postulati della ricerca e della pubbli­cazione dei documenti polacchi dalle raccolte della Santa Sede in dopo guerra). w: „Prace Kongresu Kultury Polskiej”. T.3 Nowocze­sna historia Polski s.126-143. Londyn 1987.

062      – Wiadomości z Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie. (Notizie dal PISE). “Kronika Rzymska1987 n.61-62 s.28-29.      Rzym.

063      – Krzywdząca uwaga (La ingiusta annotazione). „ Tydzień Polski” 19 XII 1987 s.14. Londyn.

064      – [Wprowadzenie]  w: Publikacje Polaków przebywających we Włoszech. Materiały do bibliografii za rok 1985 (Gli materiali per la bibliografia delle pubblicazioni polacche in Italia anno 1985) N. 55 1987. Dodatek do Kroniki Rzymskiej 1987 N.55 (Appendice di KronikaRzymska N. 55)

1988

065       – Omòwienie odczytu abpa M.Marusyna,(sekretarza Kongregacji Kościołów Wschodnich pt. “Kościól Kijowski między Bizancjum a Rzymem” (Relazione sul discorso del arciv. M.Marusyn, segretario della Congregazione per le Chiese Orientali sul tema “La Chiesa di Kijev tra Bisanzium e Roma”). “Pismo Okólne” 17(457) 1988 s. 34. Warszawa.

066     – Rok 1987 w Papieskim Instytucie Studiòw Kościelnych w Rzymie. (L’anno 1987 nel PISE). Kronika Rzymska 1988 n.69 s.16-18. Rzym.

067     – Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. (PISE a Roma). „Niedziela”     31(1988) 6 marca. Częstochowa. [Pomyłkowo: Henryk Fokciński TJ]

068      – Sprawozdanie z działalności za rok 1987. (Relazione sull’attivi­tà nel 1987). „Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 30(1986/87) s.184-189. Londyn.

069      – Z działalności Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. (L’attività del PISE), “Kronika Rzymska” 1987 Nr. 57-58 s.12-13. Rzym.

070      – [Moja wersja]:  List Apostolski <Euntes in mundum> Ojca Świętego Jan Pawla II z okazji tysiąclecia Chrztu Rusi Kijowskiej. (Lettera Apostolica< Euntes in mundum>…)

1989

071      – Rok 1988 w Papieskim Jnstytucie Studiów Kościelnych w Rzymie. (L’anno 1988 nel PISE). “Kronika Rzymska” 1988 n.75 s.13-15. Rzym.

–    Idem. „Gazeta Niedzielna” 41:1989/3 XII s. 4,6. Londyn.

072      – Szczególne wydarzenie [Omówienie wystawy polskich emi­grantów w Rzymie]. (Singolare evento.  [mostra degli emigranti artisti polacchi]). “Kronika Rzymska” 3 grudnia 1989 n.78 s.26-27. Rzym.

073      – Wprowadzenie czynności zapowiadania i pisemnej informacji w procedurze nadawania beneficjów na konsystorzach papieskich w XVI        wieku. (Introduzione dell’annuncio e dell’informazione scritta nella procedura del conferimento dei benefici maggiori nei coneistori papali del XVI secolo). “Informatiorìes4(1989) s.5-52. Rzym.

074      – Sprawozdanie z działalności Papieskiego Instytutu Sludiów Kościelnych w latach 1983-1987. (Relazione sull’attività del PISE per anni 1983-1987). “Informationes4(1989) s.159-173. Rzym.

075      – Sprawozdanie z działalności za rok 1988. (Relazione sull’attivi­tà nel 1988). „Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie31(1987/88) s.164-169. Londyn. [Druk 1989]. Londyn.

076      – Klucze Piotrowe. Wywiad przeprowadzony przez B. Lubosza. „Panorama Polaków w świecie” 23 lipca 1989 s.     . Londyn

1990

077      – Sprawozdanie z działalności w roku 1989.  „Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie32(1988/89) s. 43-46.

078      – Rec. Jerzy Cygan, Valerianus Magni (1586-1661). Vita prima, operum recensio et ibliographia. Romae 1989 ss. 464. Susidia Scientifica Franciskalia 7. “Duszpasterz Polski Zagranicą 1990 nr 1/174 s. 134-136.

079      – Rok 1989 w Papieskim Instytucie przy Piazza 8. Cairoli. (L’anno 1989 nel PISE). „Kronika Rzymska1990 n.81 s.26-27.

080      – Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. Punkt konsultacyjny w Warszawie w: Wykaz mikrofilmów Punktu Konsultacyjnego PISE w Warszawie z serii Archiwum Watykańskiego <Nunziatura di Polonia> i <Archivio della Nunziatura di Varsavia>.s.3-12.  Katalog mikrofiłmów i fotokopii poloniców a archiwów zagranicznych, zeszyt VII. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Warszawa . 1990Zestawił ks. Dariusz Kuźmina TJ.

1991

081      – Sprawozdanie z działalności za rok 1990. „Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1989/1990”. 33(1991) s. 118-121.

idem: „Komunikaty SI” 7-8/160-161/1991 s. 19-20. Warszawa.

082      – Wprowadzenie do sesji <stan i perspektywy poszukiwań i edycji poloników archiwalnych ze zbiorów Stolicy Apostolskiej. „Informationes” n. 5(1991) s. 11-14. Rzym.

083      – Dotyczasowe kierunki prac i zamierzenia Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w zakresie poszukiwań i udostępniania poloników watykańskich. „Informationes” nr. 5(1991) s. 73-79. Rzym.

084      – Akta konsysorialne w <Bullarium Poloniae>. „Informationes” nr 5(1991) s. 147- 184. Rzym.

085      – Z działalności Instytutu w latach 1988-1990.  „Informationes nr. 5(1991) s. 191-204 Rzym.

086      – Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie w 1990 roku. „Kronika Rzymska” nr 87 1991 s. 25-26. Rzym.

087      – Obchody święta 3 maja w Rzymie. „Kronika Rzymska” nr 87 1991 s.12-13. Rzym .

088      – Seminarium polskie na rzymskim uniwersytecie La Sapienza. „Kronika Rzymska nr. 88 1991 s. 24-25.  Rzym.

idem: „Komunikaty SI” 10/165/1991 s. 19-20  Warszawa

089      – La procedura da seguire nel conferimento dei benefici concistoriali secondo i decreti del Concilio Tridentino. “Archivum Historiae Pontificiae” 29(1991) s.173-195. Rzym.

090      – Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. W 20 rocznicę śmierci Ojca Eugeniusza Reczka TJ i w 10 ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. „Fotorama Polaków w świecie” 108(1991) s. 9-17.  Londyn.

091      – La diocesi e la metropoli di Mohilev w: La Chiesa Cattolica di rito latino in Bielorussia, Russia e Kazakistan. “L’Osservatore Romano” 14 IV 1991 s. 5  Rzym.

092      – Le metropoli di rito bizantino-ucraino e di rito latino di Leopoli, w: Le diocesi cattoliche in Ucraina. “L’Osservatore Romano” 17 I 1991 s. 6. Rzym.

093     –  La diocesi di rito bizantino-ucraino di Stanyslaviv (in ucraino, Stanisławow in polacco). Le diocesi …jak wyżej..

094      –  La diocesi di rito bizantino di Mukacevo (Munkàcs in ungherese). Le diocesi… jak wyżej.

095      –  La diocesi di rito latino di Kamieniec. Le diocesi… jak wyżej.

096      –  La diocesi di rito latino di Zytomir (Zytomierz). L diocesi… jak wyżej.

097      –  La diocesi di rito latino di Łuck (Włodzimierz in Wolyń 1358  – Łuck dal 1428. Sedi unite: Zytomierz 1798-1925, Kamieniec 1867-1918). Le diocesi… jak wyżej s. 7.

098      – Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie w: „Muzea, Biblioteki i Archiwa polskie na Zachodzie. London 1991 s.137-146.

099      – 20 rocznica śmierci O. Eugeniusza Reczka SI  „Komunikaty” 2/155/1991 s. 17-18. Warszawa.

1992

100      – San Wojciech-Adalberto protagonista nella nascita della Chiesa e dello stato polacco. “Bollettino ufficiale dell’Istituto del Sacro Romano Impero” 5(1992) nr 2. s. 19-20. Rzym.

101      – Procesy informacyjne przed prowizjami na wyższe godności kościelne w Polsce w seriach:<Processus Consistoriales> i <Processus Datariae> Archiwum

             Watykańskiego (1588-1875). „Katalog mikrofilmów i fotokopii poloniców z archiwów zagranicznych zeszyt IX 1992 s. 3-18. Warszawa.

102      – Sprawozdanie z prac Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w 1991 roku.

„Kronika Rzymska” nr 91(1992) s.24-26.

idem: „Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie” 34(1992) s. 91-94. Londyn.

103      – Rec.Jerzy Cygan OFM Cap. Valerianus Magni (1586-1661)<Vita Prima>, operum recensio et bibliographia 1989. Subsidia Scientifica Franciscalia 7. Cura Instituti Historici Cappuccini.”Archeion” 90(1992) s. 93-95. Warszawa.

idem: “Studia Franciszkańskie” 5(1992) s. 360-362. Poznań.

104      – Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. „Fotorama Polaków w świecie” nr 109(1992) s. 15-23. Londyn.

105      – Ogłoszenie nowych dekretów w sprawach kanonizacyjnych. „Pismo Okólne Biura Prasowego Episkopatu Polski” 27 VII-2 VIII 1992 nr 31/92 s. 2-3.

– idem: „Duszpasterz Polski Zagranicą” 4/182 1992 s 421-422. Rzym.

idem: „Gość Niedzielny” 49(1992) n.35 s.4. Katowice

106      – Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. Sprawozdanie za rok 1991. „Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie” 34(190/91) s. 91-94. Londyn.

107      – Polska placówka kulturalno-naukowa w Rzymie. Z H. Fokcińskim SI, dyrektorem Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzynie, rozmawia Krzysztof Dybciak. „Roczniki Humanistyczne. Literatura polska. Lublin t. 39-40 z. 1. Lublin 1991/1992 s. 103-114. Lublin.

108      – Możliwości ujęć pluralistycznych na podstawie kwerend w zbiorach watykańskich. „Polska w Europie”. 31(1982) s. 24-27.  Rzym.

109      –  Bernarda Heimgartner w: Relatio et Vota sulla seduta dei Consultori Storici tenuta 26 XI 1991. Città del Vaticano 1992, s.17-21.

1993

110      – Rec: Książka <Pomost na wschód> Dominika Morawskiego. Kronika Rzymska nr 95(1993) s.29-30. Rzym.

idem: „Dziennik Polski” 21 VII 1993 s.6. Londyn.

111      – Wspomnienia – (nie) wspomnienia. w: Biblioteka Polska w Londynie 1942-1992 Sine litteris mors. 1993 s.41- 42  Londyn.

112      – Presentatione di p. H. Fokcinski S.  Relatore della Causa  w: Morelien. beatificationis seu declarationis martyrii servi Dei Eliae a Succursu Nieves. Congregatio de Causis Sanctorum. Positio super martyrio. Roma 1993 s. 1-3.  Rzym.

113      – Nowe dekrety w sprawach kanonizacyjnych. „L’Osservatore Romano” wyd. polskie. nr 2/150/1993 s- 61. 63. Rzym. (W imieniu Kongregacji spraw Kanonizacyjnych podpisał sekretarz Kongregacji arbp Edward Nowak)

– idem: „Pismo okólne Biura Episkopatu Polski” nr 1/93/1296 z 1-7 styczeń 1993 s. 2-5.

– idem: „Duszpasterz Polski Zagranicą” nr 2/187/ 1993 kwiecień-czerwiec s. 170-176.

114      –  Papieski Instytut Studiów Kościelnych – XXXV lat. Rozmowa z rektorem Instytutu Ojcem dr Hieronimem Fokcińskim [Zbigniew Judycki]. „Głos Katolicki „ 31 X 1993 s.7-8.

1994 

115      – W sprawie przedmowy co czwartego tomu <Bullarium Poloniae>. Uwagi o mikrofilmach ze zbiorów watykańskich. „Kwartalnik Historyczny” 101(1994) s.87-92. Warszawa.

116      -. Il culto delle reliquie w: Studium Congregationis de Causis Sanctorum. Pars historico-hagiographica. Romae 1994 s. 1-17 + Appendici 1-16 (Skrypt dla studentów, wznawiany corocznie do 2011 roku).

idem: Pontificia Universitas Gregoriana od r. 1995 s. 1-17 + 16 Appendici (Wznawiane do roku 2011)

idem: El culto de las reliquias. w : Curso planteamiento y métodos de las causas de los santos. Con atención especial a las de los martires de la persecución religiosa. Tomo V La santidad canonizata. Conferenza Episcopal Espanola. Madrit 2004.

117      –  Szent Wojciech-Adalbert, a lengyel egyhàz és àllam megszuletésének protagonistàja. w: Kelet-Kozép-Europa szentje: Adalbert (Votech-Wojciech-Béla) Vàlogatott tanulmànyok. Szerkesztette: Somoraja Adàm OSB. Budapest 1994 s.38-43.

1995 

118      – biogram: Reczek Eugeniusz SI „Polacy w świecie” 3(1995) z.6 s. 55-56.  Paryż.

119      -: Elementi di iconografia dei santi w: Studium Ccomgregationis de Causis Sanctorum. Pars historico-hagiographica. Romae 1995 s. 1-6. (Skrypt dla studentów, wznawiany do roku 2001).

1996

120      – Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. „Biuletyn Informacyjny Polonii Włoskiej”  2(1996) nr 5 s.11-12. Rzym.

–   idem: W: Polonia włoska. Wybór artykułów z Biuleynu Informacyjnego „Polonia Włoska” z lat 1995-2010. Polonica włoskie – Polonica in Italia Tom VIII s. 91-94.

121      – W 25-lecie śmierci ks. Eugeniusza Reczka SI organizatora Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie. „Kronika Rzymska” 107(1996) s.20-24. Rzym.

122      – I pontefici e la Polonia tra Otto  e Novecento w: I rapporti italo-polacchi tra’800 e ‘900. Fonti e problemi storiografici a cura di Antonio Ciaschi. Cosenza  1996 s. 81-95.

123      –  Presentatione di p. H. Fokcinski SI.  Relatore della Causa  w: Leopolitan.latinorum seu Cracovien. canonizationisservi Dei Josephi Bilczewski, archiepiscopo Leopolitani latinorum. Congregatio de Causis Sanctorum. Positio super vita et virtutibus. Roma s. 1-6. Rzym.

124      –   Presentatione di p. H. Fokicński S.J .Relatore della Causa  w: Pisken. seu Varsavien. beatificationis seu declarationis martyrii servarum Dei Mariae Stellae (in saeculo : Adelaidis Mardosewicz) et 10 sociarum. Congregatio de Causis Sanctorum.Positio super martyrio. Roma 1996 s. 1-5. Rzym.

125      – Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1994/95. „ 38 Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie” 38(1996) s.138-139. Londyn.

126      –  Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. „Biuletyn Wspólnota Polska” VIII-IX 1996.

127      –  Nie łatwo zostac świętym. Z ks. H. Fokcińskim z Watykańskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych rozmawia Krzysztof Dybciak. „Reczpospolita. Dodatek sobotnio-niedzielny „Plus Minus” nr 273(44527) 23-24 XI 1996.

1997 

128      – Relikwie św. Wojciecha w Rzymie. „Polonia Włoska” nr 3(4) 1997 s. 10-11. Rzym.

–   idem: W: Polonia włoska. Wybór artykułów z Biuleynu Informacyjnego „Polonia Włoska” z lat 1995-2010. Polonica włoskie – Polonica in Italia Tom VIII s. 243-245.

129      – Święty Wojciech u początków metropolii gnieźnieńskiej i państwowości polskiej. „Quo Vadis” 1(1997) s. 18-19 część I. Rzym.

130      – Święty Wojciech u początków metropolii gnieźnieńskiej i państwowości polskiej. Quo Vadis” 2-3(1997) s.22. Rzym.

131      – Presentazione  di P. Hieronim Fokcinski S.J. Relatore della Causa w: Veronen. beatificationis et canonizationis servae Dei Vincentiae Mariae Poloni. Positio super virtutibus. Congregatio de Causis Sanctorum Romae 1997 s.VII-XIII. Rzym.

132      – [Kazimierz Przydatek SI] « Głos Katolicki» nr 31(1997) s. 13. Paryż.

133      – Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1996. „Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie” . Rok 1995/1996/ 39(1997) s.179-182.Londyn.

134      –  Ks. Eugeniusz Reczek SJ organizator Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie. „Duszpasterz Polski Zagranicą” n.2: 1997.

135      –  Presentazione di P. Hieronim Fokciński SJ Relatore della Causa w: Leon. betificationis seeu declarationis martyrii servorum Dei Josephi a Trinitate Rangel sacerdotis diocesanis, Andreae Solà, C.M.F., sacerdotis e Congregatione Missionariorum Filiotum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis, et Leonardi Perez, viri laici in odium fidei, uti fertur, interfectorum. Congregatio de Causis Sanctorum Roma 1997 s. I-VI.

136      –  Kazimierz Przydatek TJ w: „Polacy w świecie. Kwartalnik biograficzny polonii” R.V 1997 z. 9 s. 56.

– Idem: Agata Zbigniew Judyccy, W służbie Bogu i światu. Słownik Biograficzny. Toruń 2002 s.214-215.

1998

137      –  Małżeństwa konkordatowe, czyli „dwa w jednym”, kościelne i cywilne. „Biuletyn Informacyjny. Polonia Włoska” n.4(9) 1998/99 s. 18.

138      –  III sympozjum biografistyki polonijnej. Losy Polaków żyjących na obczyźnie i ich wkład w rozwój kultury i nauki krajów osiedlenie na przestrzeni wieków. „Kronika Rzymska” 16:1998 nr 117 X-XII 1998 s.34-35.

139      –  Presentatio del H. Fokcinski S.J. Relatore della Causa. Utinen. beatificationis et canonizationis servi Dei Gregorii Fioravanti sacerdotis professi ex Ordine Fratrum Minorum. Fundatoris Congr. Sororum Franciscalium Missionariarum S. Corduis (1822-1894). Positio super virtutibus. Roma 1998 s. VII.XVII.

140      –  Presentazione del P. Hieronim Fokciński SJ. Relatore della Causa. Bergomen. beatificationis seu declarationis martyrii servi Dei Antonii Seghezzi sacerdotis dioecesani in odium fidei, uti fertur, interfecti (+ 1945). Positio super martyrio. Congregatio de Causis Sanctorum. Bergamo 1998 s. I – IX.

141      –  Presentazione di P. Hieronim Fokcinski. Relatore della Causa. Thorunen. seu Pelplinen. beatificationis deu declarationis martyrii servi Dei Stephani Vincentii Frelichowski sacerdotis dioecasani in odium fidei, uti fertur, interfecti (+1945) Positio super martyrio. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 1998 s. 2-6.

142      –  Skirmund Kazimierz. “Polski Słownik Biograficzny t.38/2 z. 157 PAN Warszawa-Kraków. 1998 s.177-178.

143      –  Materiały do dziejów Polonii w zbiorach Stolicy Apostolskiej. w: Materiały III sympozjum biografistyki polonijnej. Rzym 25-26 września 1998. Losy Polaków żyjących na obczyźnie i ich wkład w rozwój kultury i nauki krajów osiedlenia na przestrzeni wieków. Lublin 1998 s.31-39.

–  idem: w: Ślady polskości. Polonia i emigracja w świetle badań i źródeł historycznych pod red. Darii Nałęcz. Warszawa 1999 s. 205-211.

144      –  Pracochłonna droga do beatyfikacji kard. Wyszyńskiego. „Biuletyn KAI” nr 43(344)1998  27 X s. 25.

1999

145      – Funkcja relatora jako eksperta w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw polskich. w: Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym. Materiały IV ogólnopolskiego sympozjum prawa kanonizacyjnego KUL Lublin 22-23 V 1998. Lublin-Tarnów 1999 s. 79-95.

146     –  Improwizowany wstęp [i głos w dyskusjach] do referatu ks. dra H. Fokcinskiego w:     Biegli w postępowania… jak wyżej s. 141-148.

147      –   rec.  Dzieje ambasady przy Stolicy Apostolskiej i jej archiwa w okresie powojenym. „Nasza Przeszłość” t.92:1999 s.525-530.

–   idem „Kronika Rzymska” 17(1999) n. 120 s. 20-23.

–   idem „Duszpasterz Polski Zagranicą” 50:1999 n.4(213) s. 583-588.

–   idem: w: Żaryn Jan, Kościół w Polsce w latach przełomu (1953-1958). Warszawa 2000 s. 268-271.

148      –  Presentazione del relatore della causa. w: Corduben. beatificationis et canonizationis servae Dei Mariae Nieves Sànchez Fernàndez (1900-1978 en religion Maria Nieves de la Sacrada Familia). Positio super Virtutibus.Congregatio de Causis Sanctorum. Romae 1999 s.VII-VIII.

149      –  Presentazione del Relatore della Causa. w: Leopolitanan Latinorum  canonizationis servi Dei Sigismundi Gorazdowski sacerdotis Dioecesani, Fundatoris Congregationis Sororum Sancti Joseph 1845-1920. Positio super vita et virtutibus. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 1999 s. 7-13.

150      –   Presentazione del Relatore della Causa. w: Katovicen. beatificationis et canonizationis  servae Dei Laura Meozzi (1873-1949). Positio super vita et virtutibus. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 1999 s. VII-XI.

151      –  Presentazione del Relatore della Causa. w: Beneventana beatificationis et canonisationis servae Dei Teresiae Manganiello juvenis saecularis e Tertio Ordine S. Francisci (1849-1876). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 1999 s. 1-6.

152      –  Do jakiego świętego się modlić?. „Quo Vadis” 7-8: 1999 s.23.

–  idem: “Na Skraju” nr 6 czerwiec 1999 s. 2; c.d.  lipiec-sierpień 1999 s. 5.

153      –  Przeniesienie Jana Lubrańskiego na biskupstwo poznańskie w swietle procedury i dokumentacji watykańskiej. „Kronika Miasta Poznania” Dawne domy i mieszkania. n.4:1999 s. 155-181.

154      –  Polskie sprawy w Archiwum Historycznym Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. w:„Materiały XXI sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bbliotek Polskich na Zachodzie. 23-26 września 1999. Rzym-Kraków 1999 s. 57-67.

155      –  Z działalności Papieskiego Instytutu Stydiów Kościelnych w Rzymie za rok akademicki 1988/1999. w: „Materiały XXI sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bbliotek Polskich na Zachodzie. 23-26 września 1999. Rzym-Kraków 1999 s. 357-360.

156      –  Il culto dei santi nella liturgia della Chiesa. w: “Studium Congregationis de Causis Sanctorum. Pars historico-hagiofraphica. Romae 1999 s. 87-103. (Skrypt dla studentów , wznawiany kilakrotnie).

157      –  Puntualizzazioni del Relatore della Causa di Vincenza Maria Poloni. w: Veronen. beatificationis et canonisationis servae Dei Vincentiae Mariae Poloni fundatricis Instituti Sororum a Misericordia Veronensium (1802-1855).  Relatio et Vota sulla seduta dei Consultori Storici tenuta il 3 novembre 1988. Romae 1999 s. 39-80.

158      –  Papieski Instyut Studiów Kościelnych w Rzymie. Sprawozdanie z działalnosci Instytutu za rok 1998 w: 41 Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie Rok 1997/98. London 1999 s. 223-225

2000

159      –  Dzieje kościoła i hospicjum św. Stanisława biskupa i męczennika w Rzymie w: Kościół i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie. Rzym 2000 s. 9-20.

160      –   Polonia e Turchia crocevia degli imperii tra Sei e Settecento. w: L’Europa centro-orientale e il problema turco tra Sei e Settecento. Atti del Convegno Internazionale Viterbo, 23-25 novembre 1998. Sette Città 200 s.119-131.

161      –  rec. Jan Żaryn, Stolica Apostolska wobec Polski i Polaków w latach 1944-1958 w świetle materiałow Ambasady RP przy Watykanie (Wybór dokumentów). Warszawa 1998. s302. „Archeion 101:2000 s. 216-219.

162      –  Słowo wstępne. w: Bibliografia źródeł watykańskich cytowanych w Polskich periodykach 1946-1990. Rzym-Warszawa 2000 s. IX-X.

163      –  Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1999 w: 42 Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Rok 1998/99. London 2000. s.179- 184.

164      –  Święty w każdej parafii” Posłaniec Serca Jezusowego” Z ks. H. Fokcińskim… rozmawia ks Jerzy Sermak SI. Kraków XII/2000 s.22-24.

165      –  Presentazione del Relatore della Causa. W: Leopolitana Latinorum beatificationis et canonisationis servae Dei Martttthae Wiecka, sororis Societatis Puellarum a Charitate a Sancto Vincentio a Paulp (1874-1904). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2000 s. 1-6.

2001

166      – Presentazione del Relatore della Causa. W: Parmensis beatificationis et canonisationis servae Dei, Caelestine Bottego Fundatricis Instituti Missionariarum a Maria (Saverianae) 1895-1980). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2001 s. 1-6.

167      –  Potwierdzenie kultu w aktualnej praktyce Kongregacji do spraw kanonizacyjnych. w: Religioni et scientiae. Materiały V sympozjum prawa kanonizacyjnego (Lublin 25 kwietnia 2001), pod red. ks Piotra Stanisza. Lublin 2001 s. 95-103.

168      –  Niesamowita podróż. „Przewodnik Katolicki” nr 34 26  2001 s.38.

169      –  Hozjusz (Hosius, Hosz) w: Diccionario hisorico de la Compagnia de Jesus. Biografico-Tematico. Roma-Madrid vol. II 2001 s. 1960.

170      –  Potwierdzenie kultu. Kilka refleksji z okazji lektury piwtnastego wydania Index ac Status Causarum. w: „Divina et Humana. Księga Jubileuszowa w 65 rocznicę urodzin księdza profesora Henryka Misztala” Lublin 2001 s.465-479.

171      –  Słowo do Czytelnika. w: Polonia Włoska. Słownik Polaków i instytucji polskich we Włoszech. Pod red. K. Dopierały, H. Fokcińskiego SI Bydgoszcz 2001 s. 5-6 (Współautor).

172      –  Elter Edmund. w: Polonia Włoska … jak wyżej s.34-35.

173      –  Grocholewski Zenon. w. Polonia Włoska … jak wyżej, s. 45-47.

–   idem: Agata Zbigniew Judyccy. W służbie Bogu i światu. Polscy i polskiego pochodzenia kapłani zkonnicy i siostry zakonne pełniący posługę w różnych krajach świata. Toruń 2002 s. 77-79

174      –  Nowak Edward. w: Polonia włoska… jak wyżej s.81-83.

–   idem: Agata Zbigniew Judyccy. W służbie Bogu i światu. Polscy i polskiego pochodzenia kapłani zkonnicy i siostry zakonne pełniący posługę w różnych krajach świata. Toruń 2002 s. 185-186

175      –  Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. w: Polonia Włoska… jak wyżej s. 87-89.

176      –  Piekut Stanisław. w: Polonia włosk … jak wyżej s. 90-91.

177      –  Reczek Eugeniusz. w: Polonia włoska… jak wyżej s. 101-103.

178      –  Przydatek Kazimierz. w: Polonia włoska… jak wyżej s. 99.

–   idem: Agata Zbigniew Judyccy. W służbie Bogu i światu. Polscy i polskiego pochodzenia kapłani zkonnicy i siostry zakonne pełniący posługę w różnych krajach świata. Toruń 2002 s. 214-215.

179      –  Skirmund Kazimierz. w: Polonia włoska… jak wyżej s. 110-111.

180      –  Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 2000 w: 43 Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Rok 1999/2000. London 2000. s.147-148.

181      –  Iconografia dei santi. W. Congregatio de Causis Sanctorum, Studium, Pars Historico-Hagriographica. Dispensae ad usum privatum auditorum. Roma 2001 p.81-86.

–  idem: W: Curso planteamiento y métodos de las causas de los santos. Con atencion especial a las de los martires de la persecucion religiosa. Tomo V. La snatidad canonizata. Madrit 2004 s.121-127.

2002

182      –   Presentazione di p. Hieronim Fokciński Relatore della Causa. W: Neapolitana beatificationis et canonisationis servi Dei, Eustachii Montemurro (1857-1923). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2002 s. 1-7

183      –  Presentazione di p. Hieronim Fokciński Relatore della Causa. W: Bialostocen.beatificationis et canonisationis servi Dei, Michaelis Sopocko(1888-1975). Positio super, virtutibus. Congregatio de Causis Sanctorum. Romae 2002 s. 1-6.

184      –  Presentazione di p. Hieronim Fokciński SI, relatore della Causa. W: Varsavien beatificationis et canonisationis servi Dei  Ignatii Kłopotowski (1866-1931). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2002 s. 7-10.

185      –  Informazioni storico-ambientali. W: Varsavien beatificationis et canonisationis servi Dei  Ignatii Kłopotowski (1866-1931). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2002 s. 65-71.

186      –  Rzymski okres w życiu ks. Jerzego Langmana. W: Świadectwa-Testimonianze t.II, W kręgu kultury i sztuki. Rozmowy Ewy Prządki z Polakami we Włoszech. Rzym 2002 s. 297-315.

187      –   Wspomnienie o Zofii Olszamowskiej Skowrońskiej. W: Świadectwa Testimonianze T.II W kręgu kultury i sztuki. Rzym 2002 s. 317-320.

188      –   I santi nella Liturgia. W: Studium Congregationis de Causis Sanctorum . XIX corso 2002-2003. Skrypt dla studentów, wznawiany kilka razy. Roma 2002 s.

189      –  Dobrem w pamięci zapisani. W setną rocznicę urodzin Zofii Bułhag-Jelskiej. „Polonia  Włoska nr. 2(23)/2002 s. 9-10.

–   idem W: W: Polonia włoska. Wybór artykułów z Biuleynu Informacyjnego „Polonia Włoska” z lat 1995-2010. Polonica włoskie – Polonica in Italia Tom VIII s. 337-339.

190      –  Walczył z bolszewickim hasłem: „Precz z miłością bliźniego”. Jan Cieplak, arcyviskup (1857-1929). W: Materiały VII Międzynarodowego sympozjum biografistyki polskiej. Rzym 17-18 X 2002 . Toruń 2002, s. 90-93.

191      –  La questione dei <<dissidenti>> in religione nell’Europa centro-orientale. W: Politica e religione nell’Europa centro-orientale (sec. XVI-XX). Atti del 3° Colloquio Internazionale (Viterbo 7-9 giugno 2001), a cura di Gaetano Platania. Sette Città 2002 s. 111-126.

192      –  Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. Sprawozdanie z działalnosci Instytutu za rok 2001 w:  XLIV Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Rok 2000/2001. London 2002. s.182-185.

193      –  Rzymskie lata (1974-1982) w życiorysie Józefa Dużyka. „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” R.XLVIII (203) s. 567-575.

194      –   Watykan   Katolicka Encyklopedia T.1. Moskwa 2002 kol. 847-855.

195      –   Prześladownie chrześcijan Kat. Enc. T.1 Moskwa 2002 kol.1371-1377.

2003

196      –  Presentazione di p. Hieronim Fokciński SI, relatore della Causa. W: Mediolanen. beatificationis et canonisationis servi Dei  Caroli Angeli Sonzini  (1878-1957). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2003 s.1-5.

197      –  Presentazione di p. Hieronim Fokciński SI, relatore della Causa. W: Brixien. beatificationis et canonisationis servi Dei  Iacobi Bulgaro (1879-1967). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2003 s.1-5.

198      –  Presentazione di p. Hieronim Fokciński SI, relatore della Causa. W: Rzeszovien. beatificationis seu declarationis martyrii servi Dei  Ladislai Findysz (+ 1964). Positio super martyrio. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2003 s. 7-10.

199      –   Presentazione di p. Hieronim Fokciński SI, relatore della Causa. W: PragensisRzeszovien. beatificationis seu declarationis martyrii servorum Dei  Friderici Bachstein et XIII Sociorum (+ 1611). Positio super martyrio. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2003 s. 1-10.

200      –  Confirmatio Cultus. Alcune osservazioni in occasione della pubblicazione dell’Index ac status causarum, quindicesima edizione. “Apollinaris” LXXVI/1-2, 2003 s. 543-559.

201      –  Cieszymy się i gratulujemy, ale… (O zasobie Biblioteki PAN w Rzymie), „Polonia Włoska nr 1(26/2003) s. 23.

202      –  Il Pontificio istituto di Studi Ecclesiastici (polacco) a Roma. W: L’Europa Centro-Orientale e gli archivi tra età moderna e contemporanea, a cura di Gaetano Platania. Sette Città 2003 s. 343-357.

203      –  Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 2002 w:  XLV Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.London 2003. s.317-323.

204      –  Elter Edmund. W. Encyklopedia polskiej emigracji i polonii pod red. Kazimierza Dopierały. T.1 A-E.   Toruń 2003 s. 476.

2004

205      –  Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. Sprawozdanie z działalnosci Instytutu za rok 2003. W:  XLVI Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.London 2004. s.173-183.

206      –  Ojca Jana wędrówki po Rzymie.(Jan Piekarski CSSR) W: Bogu i ludziom wierny. Rzym-Florencja-Wrszawa 2004 s. 79-84.

–  idem: „Polonia Włoska” 3(32)2004 s. 8-9.

–  idem: W: Polonia włoska. Wybór artykułów z Biuleynu Informacyjnego „Polonia Włoska” z lat 1995-2010. Polonica włoskie – Polonica in Italia Tom VIII s. 109-112.

207      –  Battaglie dei soldati polacchi in Italia. “Polonia Włoska” nr 2(31) 2004 s. 27-30.

208      –  Niezwykłe oddanie niecodziennej inicjatywie. „Polonia Włoska” nr 4(33)2004 s.9-10. [siostra Benedykta nazaretanka – Maria Leśniak].

–   W: Polonia włoska. Wybór artykułów z Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska” z lat 1995-2010. Polonica włoskie – Polonica in Italia Tom VIII s. 95-97 pod znienionym tytułem:”Biuro Duszpasterskie na Piazza Pio XII w Rzymie.

209      –  Ladislao Sas Kulczycki ed il Vaticano. Wschodni Rocznik Humanistyczny” T.I  Radzyń Podlaski 2004 s. 391-397.

210      –  W służbie Kościoła Powszechnego. Relator o konsultor Kongregacji spraw Kanonizacyjnych W: O. Michał Machejek OCD (1918-1998). Zycie pod znakiem radosnej i ofiarnej służby Bogu, Kościołowi i człowiekowi. Kraków 2004 s.41-54.

211      –  Książę Czartoryski najbliżej. Rozmowa. Ks. H. Fokciński o wyniesieniu na ołtarze kolejnych Polaków. „Księga Świętych. Magazyn chrześcijański Nr 2(72)/2004 s.26-27.

212      –  Walki żołnierza polskiego we Włoszech / Battaglie dei soldati polacchi in Italia / Polisch Forces in the Italian Campaign. W:  Grzegorz Gałązka, ks. Hieronim Fokciński SI: Monte Cassino. Marki-London 2004 s. 19-33.

213      –  Kwietniowa beatyfikacja. Nie dla księcia nasze zgromadzenie [August Czartoryski]. „Polonia Włoska”  nr 2(31) 2004 s. 16.

–   idem W: Polonia włoska. Wybór artykułów z Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska” z lat 1995-2010. Polonica włoskie – Polonica in Italia Tom VIII s. 325-326.

214      –   Presentazione del relatore della Causa. W: Asculana in Piceno beatificationis et canonisationis servi Dei  Francisci Antonii Marcucci (1717-1798). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Romae 2004 s. 9-15.

215      –  Święci Jana Pawła II. W: Papież który zmienil świat. Po red.Grzegorza Polaka . Edipresse 2004 s.

2005

216      –   Włochy. W: Biblioteki polskie poza krajem w latach 1938 – 1948. Informator. Poznań 2005 s. 268-275.

217      –  Inkwizycja. Kat. Enc. T.II Moskwa 2005 kol.256-266.

218      –   Krucjaty Kat. Enc. T. II. Moskwa 2005 kol. 1370-1376.

219      –   Przy beatyfikacji nie ma miejsca na rekordy. Rozmowa ks. H. Fokcińskim, relatorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o procedurach beatyfikacyjnych Jana Pawła II. Rozmawiał Krzysztof Tomasik „Wiadomości KAI” Biuletyn Katolickiej Agencji Informacyjnej, nr 22 (2005) s. 21-23.

–   idem: Santo subito. Ks Hieronim Fokciński o podobnych do innych procedurach beatyfikacyjnych Jana Pawła II „Gazeta Niedzielna” 5 czerwca 2005 s. 5.

220      –   Świętość bez kanonizacji. Z jezuitą o. Hieronimem Fokcińskim z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, rozmawia Sylwia Wysocka. „Santo Subito Cuda Jana Pawła II” Kolekcja albumów nr 14 (2005). Editpresse  Polska S.A. s.30-33.

221   –     Presentazione del relatore della Causa. W: Varsavien. beatificationis et canonisationis servi Dei  Bernardi Łubieński (1846-1933). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2005 s. 1-6. 

222      –   I dissidenti in religione ed i comuni martiri. “Annuario 2002-2004. Conferenze e Convegni”. Accademia d’Ungheria in Roma. Istituto Storico <Fraknoi>. Roma 2005 s. 176-182.

223      –   Działalność ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Kazimierza Papée w okresie II wojny światowej. „Saeculum Christianum” 12(2005) nr 1 s. 89-95.

224      –   Stanislaw Piekut. W: Świadectwa Testimonianze. T. III W służbie ojczyzny. Rozmowy Ewy Prządki z Polakami we Włoszech. Rzym 2005 s.197-198.

225      –   Królewscy kandydaci na biskupstwo kijowskie obrządku łacinskiego w drugiej połowie XVI wieku. „Wschodni Rocznik Humanistyczny. T.II  2005 s. 9-27.

226      –   Proces beatyfikacyjny js. Ignacego Kłopotowskiego etap rzymski. W: Z nieba będę wam pomagał. Waszawa 2005 s. 18-25.

– idem: „Różaniec” Dodatek do nr 12/2005

227      –   Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 2004. W:  XLVII Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.London 2005. s.216-224.

228      –  Presentazione del relatore della Causa. W: Cracovien. beatificationis et canonisationis servae Dei  Sophiae Czeska-Maciejowska (1584-1650). Positio super  virtutibus. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2005 s. 7-12.

2006

229      –  Presentazione del relatore della Causa. W: Premislien. Latinorum beatificationis et canonisationis servae Dei  Leonia Nastał suor della Congregazione  Piccole Ancelle dell’Immacolata Concezione a Stara Wieś (1903-1940)  Positio super  vita, virtutibus et Fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2006 s. 1-5.

230      –  Presentazione del relatore della Causa. W: ……..beatificationis et canonisationis servae Dei Teresae Spinelli, fondatrice delle Agostinianae Serve di Gesù e Maria (1789-1850) Positio super  vita, virtutibus et Fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2006 s. 1-5.

231      –  Presentazione del  relatore della Causa. W:  Beatificationis seu declarationis martyrii servi Dei  Georgius Popiełuszko (+ 1984). Positio super martyrio. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2006 s. 1-7.

232      –   A quale Santo rivolgersi? “Totus Tuus” Bollettino di Postulazione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del servo di Dio Giovanni Paolo II. Anno I Febbraio 2006 nr 0 p. 8-9. (Tłumaczone na 4 języki).

233      –   Krótka lekcja o śmierci. „Totus Tuus. Miesięcznik Postulacji do spraw Beatyfikacji i Kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II” Rok I (2006) nr 7 s.18-19. (Tłumaczone na 4 języki).

234      –   Zaproszenie polskiego prezydenta do papamobile może swiadczyć o świętości Jana Pawla II. Servis Informacyjny PAP. http://serwis.papa.com. pl/cgi-bin/start2.plx?ID , rozmawiała Sylwia Wysocka.

235      –   Gest solidarności. Watykan .Ostrożnie z zeznaniami polityków.”Wiadomości KAI” Biuletyn Katolickiej Agencji Informacyjnej 13 marca 2006.

236      –  Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. Sprawozdanie z działalnosci Instytutu za rok 2005. W:  XLVIII Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.London 2006 s. 251-256.

237      –   Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. Sprawozdanie z działalnosci Instytutu za rok 2005. W:  XLVIII Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.London 2006. s.216-224.

2007

239      –  Presentazione di p. Hieronim Fokciński SI relatore della Causa. W: Cracovien. beatificationis et canonisationis servi Dei  Aloisii Kosiba (1855-1939). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2007 s. 1-5.

240      –  Il fondatore e la sua opera. Józef F. Michałowski al tempo della II guerra mondiale.W: Józef Feliks Michałowski 1870-1956 in occasione del cinquantesimo anniversario della morte. Roma 2007 s. 29-33.

241      –   « Spicas licet sparsas unam in messem collegere ». W : Italia Polonia Europa. Scritti in memoria di Andrzej Litwornia. Accademia Polacca delle Scienze Biblioteca e Centro di Studi a Roma. Conferenze 120. Roma 2007 s.141-145.

242      –  Potwierdzenie Jana Lubrańskiego na biskupstwo płockie i poznańskie (1498) w świetle procedury i dokumentacji watykańskiej. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. Tom 3(2007) s. 7-53.

243      –   Krytycznie i ostrożnie.Z jezuitą o. Hieronimem Fokcińskim z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych rozmawiała Sylwia Wysocka. „Nasz Papież”  Nr 11/15. Dodatek do Gazety Wyborczej. Warszawa  2007 s. 8-9.

244      –   Święty poza kolejnością? O tym jak szybko zakończy siw proces beatyfikacji Jana Pawła II i co jeszcze trzeba w tej sprawie zrobc. z ks. Hieronimem Fokcińskim z wytakańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych rozmawia Sylwia Wysocka. Nasz Papież. Dodatek do „Gazety Wyborczej” 2 wietnia 2007. s. 10-11.

245      –  Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 2006. W:  XLVIII Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.London 2006. s.157-163.

246      –   Ius patronatus jako prawna podstawa mianowania na wyższe godności kościelne w Polsce w świetle dokumentacji watykańskiej z lat 1673-1674. „Saeculum Christianum” 14(2007) nr 1 s. 71-83.

2008

247      –  Presentazione del relatore della Causa. W: Cracovien. beatificationis et canonisationis servae Dei Margherita Luciae Szewczyk…….. Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2008 s. 1-5.

248      –   Presentazione del relatore della Causa. W:Varsavien. beatificationis et canonisationis servi  Ladislai Korniłowicz  (1884-1946). Sacerdotis dioecesani. Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2008 s. 1-4.

249      –   Presentazione del relatore della Causa. W: Frusinaten. beatificationis et canonisationis servae Dei Mariae Teresiae Spinelli. Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2008 s. 9-13.

250      –  Presentazione del p. Hieronim Fokciński SI Relatore della Causa. W: Urhbosnen. seu Sarajevo beatificationis seu declarationis Martyrii Servarum Dei Mariae Juliae Ivanisevic et IV Sociarum. Sororum professarum ex Instituto Filiae Divinae Caritatis in odium fidei, uti fertur, interfectarum (+1941). Positio super martyrio. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2008 s. 7-11.

251      –   Ricognizione canonica. W: Congregatio de Causis Sanctorum XXV Corso 2008-2009. Parte storico-agiografica. Romae s.

252      –   Wszystkiego najlepszego, Panie Jezu! W: Ks. Władysław Marian Zarębczan, W górę serca! Rozważania, homilie i kazania. Pelplin 2007 s. 220-221.

253      –   Polonica w zbiorach Stolicy Apostolskiej, wielkich rodów włoskich oraz centralnych archiwach zgromadzeń zakonnych w Rzymie. „ Saeculum Christianum 15(2008) nr 1 s.229-244.

254      –   Przedmowa. W: Stefan Filipowicz SI, świadkowie ewangelii. Święci, błogoslawieni, kandydaci na ołtarze Kościoła Stanów Zjednoczonych. Częstochowa 2008 s. 9-13.

255      – Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 2007. W:  L Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.London 2008. s.192-199.

256      –   Presentazione del relatore della Causa. W: Varsavien beatificationis seudeclarationis martyrii servi Dei Georgii Popiełuszko Sacerdotis dioecesani in odium fidei, uti fertur, interfecti (+1984). Positio super martyrio. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2008 s. 1-8.

2009

257      –   Zdziwienie trwało przez cały pontyfikat. W: Krzysztof Tadej, Dar świętosci. Nieznane i zaskakujące wspomnienia o Janie Pawle II. [Częstochowa] 2009 s. 323-336.

258      –  Presentazione del relatore della Causa. W: …. beatificationis et canonisationis servi Dei Arsenii a Tripolo O.F.M.Capp. in saeculo Iosephi Migliavacca 1849-1909. Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2009 s. 1-7.

259      –   Presentazione di p. Hieronim Fokciński SI relatore della Causa. W: …. canonisationis beati Amati Ronconi fundatoris Hospitalis Pauperum pelegrinorum oppidi Saludecii nunc V.D. Casa di Riposo Opera Pia Beato Amato Ronconi circa 1226-ca. 1292. Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2009. s. 1-8.

260      –  Presentazione di p. Hieronim Fokciński SI  relatore della Causa. W: Albae Pompeien. Beatificationis et canonisationis servae Dei Mariae Scholasticae Rivata in sec. Ursulae Mariae religiosae professae et primae antistitae generalis Piarum Discipularum a Divino Magistro (1897-1987). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 2009 s. 5-9.

261      –   Presentazione di p. Hieronim Fokciński SI  relatore della Causa. Ceriniolensis –Asculana Apuliae beatificationis et canonisationis servi Dei Antonii Palladino sacerdotis diocesani fundatoris Congregationis Sororum Dominicanarum a Ss. Sacramento (1881-1926). Positio super vita et  virtutibus. Congregatio de Causis Sanctorum. Romae 2009 s. 9-12.

262      – Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 2008. W:  LI Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.London 2009. s.245-252.

263      –   Naruszewicz. W: EncyklopediaKatolicka. KUL Tom. XIII Lublin 2009 kol.766-767.

264      –   W progach Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. W: Polonica włosie-Polonica in Italia Tom VII. Świaectwa-Testimonianze. Tom v. Czas wojny i czas pokoju w „polskim Rzymie”. Rzym 2009 s. 521-550.

265      –   Soldati polacchi in Italia. W: Polonica włoskie- Polonica in Italia Tom VI. Italia e Polonia. Storia-Cultura-Amicizia. Roma 2009 s.87- 96.

266      –   Walki żołnierza polskiego we Włoszech. „Polonia Włoska. Biuletyn Informacyjny. Numer specjalny R.14 nr 2(51)2009 s. 5-7.

267      –   Chiarificazione del Relatore. W:  Relatio et Vota. Congressus peculiaris super martyrio [Jerzy Popiełuszko]. Congregatio de Causis Sanctorum. Romae 2009. p.

121-124.

2010

268      –  Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 2009. „LII Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie”. London 2010 s.155-161.

–   idem: Biuletyn Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie” Nr 14. 5 lipca 2010 s. 17-21.

269      –   Jak pracuje watykańska <fabryka świętych>.Rozmowę z o. Hieronim Fokcińskim S I… rozmawiał ks Wojciech Tarasiuk „Nasz Dziennik” 7 czerwca 2010 s.17.

270      –  XXXII Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. „Polonia Włoska. Biuletyn Informacyjny” nr 2-4(55/57)2010 s. 22-23.

271      –   Zjazd Stałej KonferencjiMuzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich poza Krajem. „Komunikaty” 10(2010) s. 9.

272      –   Dowody świętości. Z ks. Hieronimem Fokcińskim rozmawiał Bogumił Łoziński. „Gość Niedzielny. 6 czerwca 2010 s. 19.

273      –   Nowa pozycja wydawnicza: Polonia Włoska – piękny dar i cenna inicjatywa. „Polonia Włoska. Biuletyn Informacyjny” nr 1(54)2010. s. 12-13.

274      –   Papieski Instytut Studiów Kościelnych. Pontificio Istituto di Studi Eclesiastici. W: MAB/2010 s. [11-12].

275      –  Presentazione del Relatore della Causa [Hieronim Fokciński SI]  . W: Varsavien. Beatificationis et canonisationis servae Dei Elisabethae Rosae Czacka (1876-1961) Fundatricis Congregationis Sororum Franciscalium Ancillarum Crucis.Positio super vita et virtutibus. Congregatio de Causis Sanctorum. Romae 2010 s. 1-5.

276      –  Positio Chaje Kalb

277      –  Presentazione del Relatore della Causa [Hieronim Fokciński SI]. W: Ploc.  Beatificationis et canonisationis servi  Dei Postio Bernard Kryszkiewicz

278      –   Przemówienie wstępne [Otwierające XXXII, 06 09. 2010 w Warszawie, sesję Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie]. http://bn.org.pl/zasoby cyfrowe-i-linki/multimedia

2011

279      –   Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. Sprawozdanie z działalności w okresie wrzesień-grudzień 2010. „Biuletyn Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. 8 luty nr 5(2011) s. 12.

280      –  L’attività dei cappellani militari nell’Armata polacca creata in Unione Sovietica, che combatté in Italia negli anni 1944-1945. WWW Poloniaeeuropae. eu s. 1-11 (P. Morawski).

281      –  <No, z carem to jeszcze nie romzwiałem> . „Nasz świat” nr 8 16-31 IV 2011. s. 14.

282      –   Osłonięcie tablicy poświęconej Annie Jurasz (Fragment homilii). „Polonia Włoska” nr 3-4(60/61)2011 s. 35.

283      –   Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 2010. „LIII Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie”. London 2011 s. 228-233.

284      –   Papieski Instytut Studiów Kościelnych. Wznowienie systematycznych poszukiwań w archiwach Stolicy Apostolskiej. LIII Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie”. London 2010 s. 24-46.

285      –   Il culto delle reliquie. W: Le cause dei santi. Sussiodo per lo “Studium”. Librria Editrice Vaticana 2011 s. 183-198.

286      –   Papież “z dalekiego kraju” wśród swoich świwtych i błogosławionych. „Polonia Włoska” nr 1-2(58/5)) 2011 s. 9-11.

2012

287      –  Błogosławiony Jan Paweł II wśród swoich błogosławionych i świętych.:„LIV Rocznik Polskiego Towarystwa Naukowego na Obczyźnie” . London 2012 s.105-114.

288      –  Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 2011 „LIV Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie”. London 2012 s. 271-277.

289      –   <Nie wszystko złoto co się świeci>. „Polonia Włoska” nr 1-2(62/63)2012 s. 44-45.

290      –   Polonica Posseviniana. Uwagi o ważniejszych polskich kwerendach i publikacjach źródeł. W: Antonio Possevina SJ (1533-16119) Życie i dzieło na tle epoki. Kraków 2012  s. 185-198.

291      –   Sługa Boży Zygmunt Łoziński. Biskup miński i piński. W: Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą. Białystok 2012 s. 913-928.

2013

292      –   Każdy termin jest możliwy i dobry. „Echo Katolickie” nr 17(930) 25 IV-1 V 2013 s. 1 i 18. Not. Jolanta Krasnowska-Dyńska.

293      –   Beatyfikacja Zofii Czeskiej. „Posłaniec Serca Jezusowego” czerwiec 2013 s. 28-30.

294      –   Słowo wstępne. W: s. Ancilla Janina Stasiowska CMBB, Zawierzyła Bożej opatrzności. Bł. Małgorzata Łucja Szewczyk (1828-1905). Założycielka Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – Sióstr serafitek. Życie i dzieła. Kraków 2013 s. 5-6.

295      –   Ustanawianie biskupów w Polsce w pierwszej połowie XV wieku. Uwagi na marginesie publikacji T. Graffa. „Nasza Przeszłość” t. 119(2013) s. 371-385.

297      –   Szczególna forma zgody na kult publiczny – conferma cultus. W: Promotio Doctoris Honoris Causa. Pontificiae Universitatis Cracoviensis Ioannis Pauli II. Rev.mus doctor Hieronymus Fokciński SI. Cracoviae 2013. s. 55-69.

298      –   Santo subito trwa. “Echo Katolickie Siedlce” Rozmawiała Jolanta Krasnowska-Dyńska VI 2003 s. 13.

 ————————

Pozycje opuszczone w układzie

chronologicznym

001      –   Grocholewski Zenon. W: Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii pod red. K. Dopierały T.2  F-K Toruń 2003 s. 151-152.

002      –   Nowak Edward. W: jak wyżej  T.3  K-O Toruń 2004 s. 443-444.

003      –   Leśniak Maria Franciszka. W: jak wyżej T. 3 K-O  Toruń 2004 s. 152.

004      –   Papieski Insytut Studiów Kościelnych. W: jak wyżej  T. 4  P-S  Toruń 2005 s. 25.

005      –   Piekut Stanisław. W: jak wyżej T.4  P-S. Toruń 2005 s.60.

006      –   Przydatek Kazimierz.  W: jak wyżej T. 4  P-S Toruń 2005 s. 203-204.

007      –   Reczek Eugeniusz. W: jak wyżej T. 4  P-S. Toruń 2005 s. 241-242.

008      –   Skirmund Kazimierz.  W: jak wyżej T. 5  St-Ż  Toruń 2005 s. 385.

009      –   Homilia w XXVI niedzielę zwykłą. W: Materiały Xxi sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. 23-26 września 1999. Rzym-Kraków  1999 s 383-386.

 

Skip to content